Send oss en forespørsel

Våre etiske retningslinjer

Bakgrunn, omfang og regelsamsvar

Dette dokumentet utgjør Smart Elektros etiske retningslinjer. Det inneholder Smart Elektros nøkkelprinsipper og de viktigste kravene vi stiller til våre leverandører og andre bidragsytere med hensyn til ansvarlig samfunnspraksis, miljøpraksis, samsvar med lover og regler samt etisk praksis.

Retningslinjer er inspirert av FNs Global Compact, FNs menneskerettighetserklæring og ILO.

Alle leverandører og deres underleverandører skal opptre i samsvar med disse retningslinjene. Smart Elektro forventer at alle leverandørene formidler kravene i retningslinjene, og sørger for at de etterleves, i alle tilknyttede organisasjoner og forsyningskjeder.

 

Nøkkelprinsipper for regelsamsvar

 

Standarder for arbeidsplassen, helse og sikkerhet

Gode og hensiktsmessige arbeidsforhold som ivaretar de ansattes helse og sikkerhet, har høyeste prioritet hos Smart Elektro.

Leverandørene våre skal:

 • sikre et godt og hensiktsmessig, trygt og sunt arbeidsmiljø for sine ansatte
 • iverksette nødvendige tiltak for å forhindre ulykker og skader
 • sørge for at nødutganger og nødvendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig
 • sikre tilgang til førstehjelp og akuttmedisinsk behandling
 • sikre tilgang til rene toalettfasiliteter og rent drikkevann
 • gi de ansatte nødvendig og effektivt verneutstyr
 • gi de ansatte og ledelsen tilstrekkelig opplæring i hvordan kjemikalier og andre farlige materialer skal håndteres og avhendes

 

 

Kompensasjon og arbeidstid

Smart Elektro er forpliktet til å sørge for at kompensasjon og arbeidstid for arbeid utført av ansatte hos leverandørene er i overensstemmelse med gjeldende arbeidslover, regelverk og praksis, så vel som med internasjonale regler og arbeidsstandarder.

I den forbindelse skal leverandørene våre:

 • sørge for at arbeidet utføres på grunnlag av ansettelsesforhold som er etablert i tråd med gjeldende lover, forskrifter og praksiser samt internasjonale regler og arbeidsstandarder
 • gi de ansatte kompensasjon i form av lønn, overtidsbetaling, fordeler og frynsegoder samt betalt permisjon som minimum er i tråd med kravene i gjeldende lover, forskrifter og tariffavtaler
 • overholde alle gjeldende lover, regler og obligatoriske bransjestandarder knyttet til arbeidstid
 • sikre at overtid skjer sjelden og på frivillig basis
 • sikre at ingen jobber mer enn seks dager på rad uten minst én fridag

 

 

​Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger

Smart Elektro respekterer retten til organisasjonsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger. Leverandørene våre skal likeledes gi de ansatte rett til organisasjonsfrihet og til å delta i kollektive forhandlinger. Videre forventer Smart Elektro at leverandørene våre:

 • ikke forstyrrer de ansattes rett til å danne og delta i fagforeninger eller andre sammenslutninger etter eget forgodtbefinnende
 • ikke motvirker eller fraråder medlemskap i fagforeninger
 • sikrer at ansattes representanter ikke blir gjenstand for diskriminering, og at de får tilgang til å møte de ansatte på arbeidsplassen
 • anerkjenner valgte representanter for de ansatte

 

 

Tvangsarbeid

Smart Elektro aksepterer ikke bruk av tvangsarbeid som beskrevet i det fjerde prinsippet i FNs Global Compact.

Følgelig skal våre leverandører alltid:

 • sørge for at alt arbeid utføres frivillig og ikke under trussel om noen former for straff eller sanksjoner
 • avstå fra å bruke tvangsarbeid i alle dets former, inkludert arbeid som utføres av innsatte i fengsler på en måte som ikke er i tråd med ILO-konvensjon nr. 29
 • avstå fra å kreve at ansatte skal sette inn innskudd eller komme med økonomiske garantier, samt avstå fra å inndra og beholde identitetsdokumenter som pass, ID-kort mv.
 • avstå fra å bruke alle former for gjeldsarbeid og ikke tillate eller oppfordre til at de ansatte pådrar seg gjeld gjennom rekrutteringsavgifter, bøter eller på andre måter
 • respektere de ansattes rett til å avslutte arbeidsforholdet ved rimelig varsel
 • respektere de ansattes rett til å forlate arbeidsplassen når skiftet deres er over

 

 

Barnearbeid

Smart Elektro er sterkt imot å bruke eller dra nytte av samtlige former for barnearbeid. Barnearbeid er definert som arbeid som er skadelig for barnets helse eller fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sosiale utvikling, eller som kommer i veien for barnets utdanning.

Leverandørene våre skal:

 • ikke gjøre bruk av barnearbeid eller rekruttere eller utnytte barn på noen måte
 • overholde alle gjeldende regler om nedre aldersgrense for ansettelse eller arbeid

 

 

Diskriminering og trakassering

Diskriminering, trakassering og overgrep er ikke akseptabelt. Smart Elektro legger stor vekt på å behandle medarbeidere med respekt og verdighet, og ikke utøve diskriminering ved rekruttering og ansettelse.

På samme måte forventer vi at leverandørene våre behandler alle ansatte med respekt og verdighet, og leverandørene våre skal:

 • verken engasjere seg i eller tolerere noen form for diskriminering eller trakassering, herunder seksuell trakassering
 • respektere retten til like muligheter og likestilling knyttet til rekruttering, fastsettelse av lønn og kompensasjon, tilgang til opplæring, forfremmelser, oppsigelser og pensjonsavgang
 • ikke delta i, støtte eller tolerere diskriminering på grunnlag av kriterier som kjønn, alder, religion, sivilstand, rase, kaste, sosial bakgrunn, sykdommer, funksjonshemminger, graviditet, etnisk og nasjonalt opphav, politisk tilhørighet eller seksuell legning

 

 

Varslingspolicy og samsvar med lover og regler

Smart Elektro har nulltoleranse mot leverandører og forretningspartnere som begår bedrageri, korrupsjon eller andre alvorlige brudd på loven. På samme måte må leverandørene våre overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert lover og forskrifter knyttet til konkurranse, datasikkerhet og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Leverandørene våre skal aldri engasjere seg i virksomhet med Smart Elektro hvis dette innebærer interessekonflikter som det ikke er opplyst om. Hvis en leverandør har personlige relasjoner (slektninger, partnere, venner) som kan medføre at det oppstår interessekonflikter overfor Smart Elektro, må leverandøren varsle kontaktpersonen i Smart Elektro om denne potensielle interessekonflikten og avstå fra å utføre arbeid knyttet til Smart Elektro frem til denne potensielle interessekonflikten har blitt vurdert og eventuelt godkjent.

Våre leverandører skal kun behandle personopplysninger på vegne av Smart Elektro etter spesifikk instruks om dette fra Smart Elektro.

Smart Elektro har rutiner i KHMS for varsling hvor blant annet varsler om kritikkverdige forhold kan gjøres på en konfidensiell måte.

Alle våre leverandører plikter å etterkomme Smart Elektros varslingspolicy ved å varsle om kritikkverdige forhold som kan ha en negativ innvirkning på Smart Elektro virksomhet og resultater, og som på grunn av forholdets art ikke kan rapporteres gjennom de normale rapporteringskanalene.

 

Klima og miljø

Smart Elektro er en sertifisert Miløfyrtårn-bedrift og har forpliktet seg til å arbeide for reduserte utslipp og klimavennlige tiltak i sin hverdag og prosjekter.

Som en minstestandard skal leverandørene våre alltid sørge for å opptre i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter knyttet til miljø.

 

Tilsyn og oppsigelse av leverandøravtalen

Smart Elektro forbeholder seg retten til når som helst å ettergå at retningslinjene etterfølges, gjennom å føre tilsyn av leverandørene, og leverandørene skal bistå slike tilsyn i rimelig grad.

Smart Elektro forbeholder seg retten til å avslutte sine forbindelser med leverandører – eller underleverandører – som ikke opptrer i samsvar med de materielle forpliktelsene i disse retningslinjene.