Internkontroll

Alle virksomheter skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften. Smart Elektro kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Internkontroll er en lønnsom investering.

Internkontroll er lovpålagt i Internkontrollforskriften. Hvis ditt borettslag/sameie har mottatt avviksrapport på den elektriske installasjonen eller manglende HMS fra DLE, kan vi utbedre og lukke avvikene.

Ønsker tilbud på internkotroll?

Få gratis befaring og 10% rabatt på første internkontroll ved å benytte deg av vårt kontaktskjema*

Nye og effektive systemer

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. 

Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler dette rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann med elektrisk årsak. 

Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere!

Internkontroll handler også om å etablere sikkerhets-rutiner slik at skade på mennesker forhindres. 

Nå har vi investert i et web-basert IK system for å lette arbeidene og oppfølgingen av internkontrollen. Denne oppgraderingen kommer deg til gode.

Smart hjelp på en rekke områder

Våre DNV sertifiserte kontrollører utfører brannforebyggende kontroller i henhold til forsikringsselskapenes krav. 

Dokumentasjon av tilfredsstillende internkontroll på anlegg kan bety besparelser i forsikringspremier på ditt bygg.

Med en internkontroll vil du også få en gjennomgang av eventuelle farer og feil ved ditt sikringsskap

En internkontroll vil gjøre så du er sikker på at kabling og stikkontakt løsninger i ditt bygg tilfredsstiller forskriftene 

Muligheten for at leietagere, beboere eller andre brukere av ditt bygg vil kunne montere opp uønsket belysningsutstyr. med en internkontroll vil du få en oversikt om alle disse følger lover og regler. 

Det er knyttet stor brann risiko til ulike varmekilder. med en internkontroll vil du kunne få tryggheten på at utstyr og installasjoner i bygget er tilfredsstillende. 

Under en internkontroll vil vi også gå igjennom andre tekniske anlegg som kan inneha en risiko. 

Internkontroll | smart system

Komplett Internkontroll system

Smart Elektro AS har i flere år utført lovpålagte internkontroller på elektriske anlegg for store eiendomsselskaper og borettslag på Østlandet. 

En av dem er eiendomsforvalter Colliers Property Management AS, som er imponert over installatørens raske responstid og godt utførte kontroller.

– Det har spart oss for mye merarbeid i forhold til hvordan dette tidligere var organisert, sier eiendomsforvalter Tore Busk i selskapet.

Pålagt internkontroll

Alle norske bedrifter er pålagt å ha en fungerende internkontroll. Hvis din bedrift har mottatt avviks-rapport på den elektriske installasjonen eller manglende HMS fra DLE, 

kan vi hjelpe deg på plass med systemene, samt å utbedre og lukke avvikene. Internkontrollen vi utfører tilpasses virksomheten din både omfangs- og innholdsmessig.

Brannsikkerhet gjennom internkontroll

Vi utfører termografering for å avdekke temperaturavvik rundt viktige installasjoner. Smart Elektro har DNV og ITC sertifiserte termografører, slik forsikringsselskaper i Norge krever.

Smart Elektro gjennomfører årlig kontroll av brann- og nødlyssystemer. Vi er godkjent for ansvarsrett i henhold til Brannforskriften. 

Vi dokumenterer internkontrollene på en egen webadresse som driftsperson får tilgang til. 

Websiden tilpasses dine behov med hensyn til varslinger, slik at dere får et aktivt system for oppfølging.

Ønsker du tilbud på internkontroll?
Få en gratis befaring og 10% rabatt på første kontrollen ved å benytte vårt kontaktskjema*

* Gjelder alle nye kunder
Fyll ut skjema, så kontakter vi deg

internkontroll sjekkliste

Internkontroll | Borettslag og Sameier

Mange borettslag og sameier har gamle og underdimensjonerte elektriske anlegg. Smart Elektro kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. 

Det gir deg forutsigbarhet i driften og dokumentasjonen du behøver.

Viktige lover og forskrifter

Internkontrollforskriften inneholder ikke selv konkrete krav når det gjelder selve sikkerhetstiltak som skal gjennomføres, men den gjelder for enhver virksomhet (borettslag/sameie/velforening) som blant annet omfattes av lover og forskrifter som.

– Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utsyr med forskrifter
– Lov om brannvern med forskrifter
– Med mange flere

Flere av disse lovene og de underliggende forskriftene er kompliserte.
Nettopp derfor er det lurt å få hjelp til en internkontroll av våre sertifiserte erfarne fagmenn, med stor kompetanse innen alle disse forskriftene og lovene.

Bli med på en interkontroll

Alle næringsbygg og borettslag skal ha et dokumentert system med rutiner som viser hva de gjør for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften. 

Smart Elektro kan hjelpe med oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget.

Økt brannsikkerheten. Over tid slites det elektriske anlegget og dette øker risikoen for elektriske feil. 

Når kopplingsklemmer blir vekselsvis varme og kalde som følge av strømmgjennomgang, kan disse klemmene løsne over tid. 

Dersom dette skjer, vil det oppstå en lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann. Dette kan også oppstå i nye anlegg, hvis du har benyttet et firma som ikke har gode nok rutiner på montering av dette.

Hos Smart Elektro kan du få en serviceavtale med sjekk av ditt næringsbygg eller borettslags elektriske anlegg, årlig eller hvert andre år. Da opprettholder du sikkerheten og tryggheten i bygget.

Med en elkontroll får du oversikt over ditt elektriske anlegg. Kontrollen anbefales å gjennomføres hvert femte år i private boliger. Jevnlig elkontroll vil kunne gi deg rabatt på din forsikringspremie. Det er også et brannforebyggende tiltak.